Vilkår for kraftleveringsavtale

Avtalevilkår mellom Midt Energi og kunde

Gjeldende fra 01.01.2021

1. Generelt

 1. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norges ”Standard kraftleveringsavtale”, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende særvilkår. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i “Standard kraftleveringsavtale”.
 2. Ved bestilling gir kunden Midt Energi fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
  • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Midt Energi i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
 3. Som kunde får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Midt Energi, og våre samarbeidspartnere per e-post og sms. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Midt Energi.
 4. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Midt Energi all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side/epost/hjemmeside etc., med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Midt Energi har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden
 5. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

Kort oppsummering av punkt 1: Så snart du har inngått kraftavtale med oss, så ordner vi alt det praktiske for deg.

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
 2. Midt Energi har rett til å foreta løpende kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Midt Energis forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. Strømleveransen fra Midt Energi starter vanligvis et par uker etter inngått avtale.
 4. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Midt Energi anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Midt Energi for videreføring av strømavtalen.
 5. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Midt Energi gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvendig informasjon for registrering av Midt Energi som leverandør på den nye adressen.
 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 7. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 8. Midt Energi kan etter denne avtale endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Kort oppsummering av punkt 2: Det kan ta et par uker før alt det praktiske rundt strømleveransen er ordnet. I mellomtiden vil vi foreta en rutinemessig kredittsjekk. Som kunde kan du gå inn på vår hjemmeside. Der finner du oppdaterte priser og info om endringer.

3. Betalingsvilkår

 1. Kunde faktureres når forbruksverdier er klar og oversendt fra Elhub. Fakturering skjer månedlig etterskuddsvis og betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Hvis vi ikke har mottatt forbruksverdier, vil antatt årsforbruk være grunnlaget for faktura, og avregning vil skje på neste faktura hvis vi har mottatt forbruksverdier.
 2. Kunden gir Midt Energi fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Midt Energi på kundens vegne.
 3. Kunden gir videre Midt Energi rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Midt Energi er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Midt Energi ved at det utbetales fra Midt Energi eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 4. Avtale om eFaktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Midt Energi AS (Org.nr. 977 205 719) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Midt Energi AS.
 5. Faktura sendes som hovedregel til kunden som eFaktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 6. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 12 dager fra produksjon av faktura, kan Midt Energi eller Midt Energis innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Midt Energi benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 7. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Midt Energi utbetales bare beløp over 50 kr.
 8. Dersom kunden har valgt “Strømforsikring” gjelder også vilkår for strømforsikring https://midtenergi.no/stromforsikring
 9. Dersom kunden har valgt Trygghetspakke gjelder også vilkår for Trygghetspakke https://midtenergi.no/trygghetspakke/
 10. Dersom kunden har valgt Jevn Betaling gjelder også vilkår for Jevn Betaling https://midtenergi.no/jevn-betaling/
 11. Dersom kunden er registrert som Plusskunde se også punkt 5. Betingelser for våre plusskundeavtaler.
 12. Dersom kunden har valgt strømavtale med opprinnelsesgarantier får kunden garantier i fornybar vannkraft eller solenergi tilsvarende sitt strømforbruk. Opprinnelsesgarantien faktureres iht. valgte strømavtale.
 13. Dersom kunden mottar en fordel/rabatt/bonus kan Midt Energi kreve bindingstid og evt. bruddgebyr. Oppstartsrabatt gis kun en gang pr. strømanlegg. Betingelser for bindingstid avtales i kundens kontrakt.

4. Betingelser for våre strømavtaler

Fastkraft

 • Strømprisen som leveres er Midt Energi Fastkraft som er en avtalt kWh-pris for en avtalt periode.
 • Avtalen Fastkraft har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kWh-prisen kostnader til kjøp av elsertifikater.
 • Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten, mot å dekke Midt Energi sitt tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Minimumsbeløpet for frikjøp er kr 400,-. Hvis kunden ikke har inngått ny kraftavtale før avtaleperiodens slutt, vil kunden få strømavtalen «Garantikraft».

Fornybar Energi

 • Strømprisen som leveres er Midt Energi Fornybar Energi med opprinnelsesgarantier for vannkraft og solenergi tilsvarende sitt strømforbruk inkludert. Med Fornybar Energi menes timeveid gjennomsnitt av spotpris fra strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres.
 • Dersom nettleverandør sender timesverdier for avregning vil prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk.
 • Avtalen Fornybar Energi har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 14 dagers varsel på Midt Energis internettsider eller på Minside. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 • Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

Garantikraft

 • Strømprisen som leveres er Midt Energi Garantikraft med pristak. Med Garantikraft menes våre innkjøpspriser referert til en timeveid snittpris av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned, med tillegg for tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres. For Garantikraft kommer i tillegg sikringspremie for pristaket. Garanti/pristaket gjelder for en annonsert eller avtalt tidsperiode. Midt Energi vil før perioden utløper informere om eventuelle endringer av pristak på Midt Energi internettsider og/eller via SMS/e-post. Ved ingen endring videreføres eksisterende tak.
 • Dersom nettleverandør sender timesverdier for avregning vil prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk.
 • Avtalen Garantikraft har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 14 dagers varsel på Midt Energis internettsider eller på Minside. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 • Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

Spotkraft

 • Strømprisen som leveres er Midt Energi Spotkraft. Med Spotkraft menes timeveid gjennomsnitt av spotpris fra strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres.
 • Dersom nettleverandør sender timesverdier for avregning vil prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk.
 • Avtalen Spotkraft har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 14 dagers varsel på Midt Energis internettsider eller på Minside. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 • Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

5. Betingelser for våre plusskundeavtaler

Plusskunde Fastpris

 • Levert produksjon til Midt Energi Plusskunde Fastpris avregnes til avtalt kWh-pris og gjelder inntil 8000 kWh levert til Midt Energi. For produksjon utover dette er det timeveid spotpris fra strømbørsen Nordpool i område der strømmen leveres som gjelder.
 • Avregning av Plusskunde Fastpris skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura.
 • Plusskunde Fastpris betinger at kunde i tillegg har en strømavtale fra Midt Energi på sitt forbruk.
 • Plusskundeavtalen er bindende i 12 måneder og er deretter løpende med 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten, mot å dekke Midt Energi sitt tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Minimumsbeløpet for frikjøp er kr 400,-.

 

Plusskunde Spotpris

 • Levert produksjon til Midt Energi Plusskunde Spotpris avregnes etter timeveid spotpris fra strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres.
 • Avregning av Plusskunde Spotpris skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura.
 • Plusskunde Spotpris betinger at kunde i tillegg har en strømavtale fra Midt Energi på sitt forbruk.

Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

 

Plusskunde Solkonto (vilkår gjeldende fra 01.05.2022)

Solkonto er en spesialtilpasset tjeneste for deg som ønsker å lagre din overskuddsstrøm i et virtuelt «batteri». 

I korte trekk innebærer tjenesten at du kan lagre overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget i vår nye Solkonto og ta ut tilsvarende kilowatt timer senere når du vil bruke den. Fratrekket av kilowatt timer vil redusere strømregningen din for den perioden du ønsker fratrekket i.

 

 1.  Generelt
  Vilkårene gjelder for Midt Energis private kunder.
 2. Priser
  Uttak av kilowatt timer fra Solkonto gjelder kun strømdelen av kundeforholdet. Prisen for uttak baseres på «Din strømpris» minus mva den aktuelle måned du ber om uttak fra Solkonto. Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg.
  Midt Energi forbeholder seg retten til å innføre en kostnad på tjenesten i fremtiden.
 3. Lagring
  Overskuddsproduksjon fra ditt solanlegg lagres i din Solkonto i kilowatt timer. Overskuddsproduksjon kan lagres i inntil 18 måneder. Etter 18 måneder vil det automatisk gjøres uttak fra solkonto på neste faktura.
 4. Avregning og regler ved uttak fra Solkonto
  Du kan selv velge å ta ut en valgt mengde kilowatt timer fra Solkonto. Uttak kan gjøres direkte av kunde via MinSide eller App. Uttak vil komme til fratrekk på din neste strømregning. Du kan kun ta ut oppspart produksjon og ikke produksjon fra inneværende måned. Uttak kan ikke overskride faktisk forbruk. Dersom uttak fra Solkonto er større enn faktisk forbruk vil Solkonto trekkes fra neste faktura. Prisen for uttak baseres på din strømpris den aktuelle måned du ber om uttak fra Solkonto.
 5. Endring i vilkårene
  Midt Energi forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår. Disse endringene vil bli varslet på Midt Energis nettsider, MinSide eller direkte varsel til kunde.
 6. Avslutning av avtale eller kundeforhold
  Dersom kunde ikke ønsker å spare strøm på Solkonto kan kunde velge å bytte til en av våre andre Plusskundeavtaler. Utestående mengde kilowattimer som kunden har på sin konto blir da gjort opp på neste faktura. Deretter vil kunde motta månedlig utbetaling av overskuddsstrøm som beskrevet i vilkår for valgt plusskundeavtale. Kunden kan selv velge mellom sparing på Solkonto eller en plusskundeavtale med løpende utbetaling.
  Dersom kunden sier opp sin strømavtale med Midt Energi vil utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura. 

6. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Last ned Angrerettskjema.