Vilkår for kraftleveringsavtale

Avtalevilkår mellom Midt Energi og kunde

Gjeldende fra 01.05.2023.

1. Generelt

 1. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norges ”Standard kraftleveringsavtale”, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende særvilkår. Særvilkårene vil komme foran “Standard kraftleveringsavtale” og er oppdatert med endringene som trådte i kraft 01.11.22 i Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften).
 2. Ved bestilling gir kunden Midt Energi fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbytte til kraftbransjens felles datasenter Elhub
  • innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet
  • melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Midt Energi i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier fra Elhub
 3. Kunden, vil så lenge avtaleforholdet varer få tilsendt kundeinformasjon relevant for kundeforholdet, eksempelvis fakturainformasjon og informasjon om bruk av MinSide og appen.
  Hvis kunden har samtykket får vedkommende også aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud fra Midt Energi-konsernet og våre samarbeidspartnere per e-post, SMS og sosiale medier. Samtykket er gyldig inntil kunden trekker det, og betyr at kunden kan få aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud tilsendt etter endt kundeforhold for strøm. Kunden kan når som helst trekke samtykket.
 4. For å se strømavtale, utsendte strømfaktura, strømforbruk, mm kan kunde logge på Min side, App eller lese annen nyttig info på vår hjemmeside. Prisendringer varsles på SMS  direkte til kunde. Kunden er selv ansvarlig for at Midt Energi har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 5. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
 2. Midt Energi har rett til å foreta løpende kredittvurdering av potensielle og eksisterende kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse, kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. Ved slikt avslag eller avslutning kan Midt Energi fristilles fra alle forpliktelser etter denne avtale med kort varsel. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. Kunde har 14 dagers angrerett når avtale er inngått utenom fast forretningslokaler. Har kunde ønsket oppstart før angrefristen utløper, forplikter kunde seg til å betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 4. Før flytting, må kunden ta kontakt med Midt Energi for videreføring av strømavtalen på ny adresse før flyttedato.
 5. Midt Energi gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvendig informasjon for registrering av Midt Energi som leverandør på den nye adressen.
 6. Hvis kunde bestiller strøm til flere anlegg, skal leveransen til nytt målepunkt være underlagt samme vilkår og betingelser som kundens gjeldende avtale med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Dette gjelder imidlertid ikke avtaler med fastpris, prissikring og andre avtaler som inkluderer bindingstid og/eller kampanjepriser.
 7. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 8. Forbruksgrunnlaget for fakturering er timesverdier fra Elhub. Netteier er ansvarlig for disse verdiene og kan kontaktes direkte av kunde hvis det er spørsmål om avlesning, stipulering, mistanke om feil ved måler, mm. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for kundens måler i faktureringsperioden. Kunde kan se “regnestykket” bak fakturert beløp på MinSide.
 9. Midt Energi kan etter denne avtale endre priselementer og avtalevilkårene med 30 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte melding til kunde på SMS, e-post eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.
 10. Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.05.2023) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

3. Betalingsvilkår

 1. Kunden faktureres når forbruksverdier er klar og oversendt fra Elhub. Fakturering skjer månedlig etterskuddsvis og betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Hvis vi ikke har mottatt forbruksverdier, vil antatt årsforbruk være grunnlaget for faktura, og avregning vil skje på neste faktura hvis vi har mottatt forbruksverdier.
 2. Kunden gir Midt Energi fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Midt Energi på kundens vegne.
 3. Kunden gir videre Midt Energi rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Midt Energi er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Midt Energi ved at det utbetales fra Midt Energi eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 4. Priser oppgis inklusive merverdiavgift.
 5. Avtale om eFaktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Midt Energi AS (Org.nr. 977 205 719) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Midt Energi AS.
 6. Faktura sendes som hovedregel til kunden som papirfaktura. Midt Energi anbefaler eFaktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Det er gebyr etter gjeldende satser på papirfaktura.
 7. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, kan Midt Energi eller Midt Energis innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Midt Energi benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 8. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Midt Energi utbetales bare beløp over 50 kr.
 9. Dersom kunden har valgt “Strømforsikring” gjelder også vilkår for strømforsikring https://midtenergi.no/stromforsikring
 10. Dersom kunden har valgt Trygghetspakke gjelder også vilkår for Trygghetspakke https://midtenergi.no/trygghetspakke/
 11. Dersom kunden er registrert som Plusskunde se også punkt 5. Betingelser for våre plusskundeavtaler.
 12. Dersom kunden har valgt strømavtale med opprinnelsesgarantier får kunden garantier i fornybar vannkraft eller solenergi tilsvarende sitt strømforbruk. Opprinnelsesgarantien faktureres iht. valgte strømavtale.
 13. Dersom kunden mottar en fordel/rabatt/bonus kan Midt Energi kreve bindingstid og evt. bruddgebyr. Oppstartsrabatt gis kun en gang pr. strømanlegg. Betingelser for bindingstid avtales i kundens kontrakt.

4. Betingelser for våre strømavtaler

 

 • Spotkraft
  • Strømprisen som leveres i avtalen Spotkraft er spotprisen på Nord Pool, time for time, i prisområdet der kundens anlegg ligger. Prisen på faktura er vektet etter anleggets timesforbruk i avregnet periode. Hvis anlegget ikke er timesmålt er prisen vektet etter forbruksverdier netteier har meldt til Elhub. Kunden kan se “regnestykket” bak fakturert beløp på MinSide.
  • Avtalen Spotkraft har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Priselementene kan etter denne avtale endres med 30 dagers varsel på SMS til kunde, i kundens innboks på MinSide eller på annen egnet måte. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
  • Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.
 • Garantikraft (vilkår endret fra 01.05.2023)
  • Strømprisen som leveres i avtalen Garaniktaft med pristak er spotprisen på Nord Pool, time for time, i prisområdet der kundens anlegg ligger. Prisen på faktura er vektet etter anleggets timesforbruk i avregnet periode. Hvis anlegget ikke er timesmålt er prisen vektet etter forbruksverdier netteier har meldt til Elhub. Kunden kan se “regnestykket” bak fakturert beløp på MinSide.
  • For Garantikraft kommer i tillegg sikringspremie for pristaket. Garanti/pristaket gjelder gjelder inntil varsel gis direkte til kunde. Avtalen Garantikraft har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Priselementene kan etter denne avtale endres med 30 dagers varsel på SMS til kunde, i kundens innboks på MinSide eller på annen egnet måte. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
  • Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.
 • eSpot (vilkår gjeldende fra 30.03.2023)
  • Strømprisen som leveres i avtalen eSpot er spotprisen på Nord Pool, time for time, i prisområdet der kundens anlegg ligger. Prisen på faktura er vektet etter anleggets timesforbruk i avregnet periode. Hvis anlegget ikke er timesmålt er prisen vektet etter forbruksverdier netteier har meldt til Elhub. Kunden kan se “regnestykket” bak fakturert beløp på MinSide.
  • Avtalen Spotkraft har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et påslag i øre per kWh. Priselementene kan etter denne avtale endres med 30 dagers varsel med direkte varsel på SMS til kunde. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
  • Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.
 • Fornybar Energi (avtale som ikke lenger tilbys)
  • Strømprisen som leveres i avtalen Fornybar Energi er med opprinnelsesgarantier for vannkraft og solenergi tilsvarende sitt strømforbruk inkludert og er spotprisen på Nord Pool, time for time, i prisområdet der kundens anlegg ligger. Prisen på faktura er vektet etter anleggets timesforbruk i avregnet periode. Hvis anlegget ikke er timesmålt er prisen vektet etter forbruksverdier netteier har meldt til Elhub. Kunden kan se “regnestykket” bak fakturert beløp på MinSide.
  • Avtalen Fornybar Energi har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Priselementene kan etter denne avtale endres med 30 dagers varsel på SMS til kunde, i kundens innboks på MinSide eller på annen egnet måte. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
  • Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

5. Betingelser for våre plusskundeavtaler

 

 • Plusskunde Fastpris
  • Levert produksjon til Midt Energi Plusskunde Fastpris avregnes til avtalt kWh-pris og gjelder inntil 8000 kWh levert til Midt Energi. For produksjon utover dette er det timeveid spotpris fra strømbørsen Nordpool i område der strømmen leveres som gjelder.
  • Avregning av Plusskunde Fastpris skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura.
  • Plusskunde Fastpris betinger at kunde i tillegg har en strømavtale fra Midt Energi på sitt forbruk.
  • Plusskundeavtalen er bindende i 12 måneder og er deretter løpende med 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten, mot å dekke Midt Energi sitt tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Minimumsbeløpet for frikjøp er kr 400,-.
 • Plusskunde Spotpris
  • Levert produksjon til Midt Energi Plusskunde Spotpris avregnes etter timeveid spotpris fra strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres.
  • Avregning av Plusskunde Spotpris skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura.
  • Plusskunde Spotpris betinger at kunde i tillegg har en strømavtale fra Midt Energi på sitt forbruk.
  • Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.
 • Plusskunde Solkonto (vilkår gjeldende fra 01.05.2022)

Solkonto er en spesialtilpasset tjeneste for deg som ønsker å lagre din overskuddsstrøm i et virtuelt «batteri». I korte trekk innebærer tjenesten at du kan lagre overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget i vår nye Solkonto og ta ut tilsvarende kilowatt timer senere når du vil bruke den. Fratrekket av kilowatt timer vil redusere strømregningen din for den perioden du ønsker fratrekket i.

 1.  Generelt
  Vilkårene gjelder for Midt Energis private kunder.
 2. Priser
  Uttak av kilowatt-timer fra Solkonto gjelder kun strømdelen av kundeforholdet. Prisen for uttak er «Din strømpris» den aktuelle måned du ber om uttak fra Solkonto minus mva (privatkunder er ikke mva-pliktig ved omsetning av varer/tjenester).
 3. Lagring
  Overskuddsproduksjon fra ditt solanlegg lagres i din Solkonto i kilowatt timer. Overskuddsproduksjon kan lagres i inntil 18 måneder. Etter 18 måneder vil det automatisk gjøres uttak fra solkonto på neste faktura.
 4. Avregning og regler ved uttak fra Solkonto
  Du kan selv velge å ta ut en valgt mengde kilowatt timer fra Solkonto. Uttak kan gjøres direkte av kunde via MinSide eller App. Uttak vil komme til fratrekk på din neste strømregning. Du kan kun ta ut oppspart produksjon og ikke produksjon fra inneværende måned. Uttak kan ikke overskride faktisk forbruk. Dersom uttak fra Solkonto er større enn faktisk forbruk vil Solkonto trekkes fra neste faktura. Prisen for uttak baseres på din strømpris den aktuelle måned du ber om uttak fra Solkonto.
 5. Endring i vilkårene
  Midt Energi forbeholder seg retten til å endre nåværende priser og vilkår med 30 dagers varsel på SMS til kunde, i kundens innboks på MinSide eller på annen egnet måte.
 6. Avslutning av avtale eller kundeforhold
  Dersom kunde ikke ønsker å spare strøm på Solkonto kan kunde velge å bytte til en av våre andre Plusskundeavtaler. Utestående mengde kilowattimer som kunden har på sin konto blir da gjort opp på neste faktura. Deretter vil kunde motta månedlig utbetaling av overskuddsstrøm som beskrevet i vilkår for valgt plusskundeavtale. Kunden kan selv velge mellom sparing på Solkonto eller en plusskundeavtale med løpende utbetaling.
  Dersom kunden sier opp sin strømavtale med Midt Energi vil utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura. 

6. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Se også 2. Leveringsvilkår punkt 3 om oppstart før angrefristens utløp.  Last ned Angrerettskjema.