Vilkår for kraftleveringsavtale

Avtalevilkår mellom Midt Energi og kunde

Gjeldende fra 21.03.2019

1. Generelt

 1. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norges ”Standard kraftleveringsavtale”, av 01.01.2017, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende særvilkår av 01.01.2019. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i “Standard kraftleveringsavtale”.
 2. Ved bestilling gir kunden Midt Energi fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
  • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Midt Energi i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
 3. Som kunde får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Midt Energi, og våre samarbeidspartnere per e-post og sms. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Midt Energi.
 4. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Midt Energi all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side/epost/hjemmeside etc., med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Midt Energi har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden
 5. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

Kort oppsummering av punkt 1: Så snart du har inngått kraftavtale med oss, så ordner vi alt det praktiske for deg.

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
 2. Midt Energi har rett til å foreta løpende kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Midt Energis forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. Strømleveransen fra Midt Energi starter vanligvis et par uker etter inngått avtale.
 4. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Midt Energi anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Midt Energi for videreføring av strømavtalen.
 5. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Midt Energi gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvendig informasjon for registrering av Midt Energi som leverandør på den nye adressen.
 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 7. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 8. Midt Energi kan etter denne avtale endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Kort oppsummering av punkt 2: Det kan ta et par uker før alt det praktiske rundt strømleveransen er ordnet. I mellomtiden vil vi foreta en rutinemessig kredittsjekk. Som kunde kan du gå inn på vår hjemmeside. Der finner du oppdaterte priser og info om endringer.

3. Betalingsvilkår

 1. Fakturering skjer månedlig etterskuddsvis etter virkelig forbruk. Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Hvis vi ikke har mottatt målerstand fra netteier, vil antatt årsforbruk være grunnlaget for faktura, og avregning vil skje på neste faktura hvis vi har mottatt målerstand.
 2. Kunden gir Midt Energi fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Midt Energi på kundens vegne.
 3. Kunden gir videre Midt Energi rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Midt Energi er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Midt Energi ved at det utbetales fra Midt Energi eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 4. Avtale om eFaktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Midt Energi AS (Org.nr. 977 205 719) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Midt Energi AS.
 5. Faktura sendes som hovedregel til kunden som eFaktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 6. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 12 dager fra produksjon av faktura, kan Midt Energi eller Midt Energis innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Midt Energi benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 7. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Midt Energi utbetales bare beløp over 50 kr.
 8. Dersom kunden har valgt “Strømforsikring” gjelder også vilkår for strømforsikring (https://midtenergi.no/stromforsikring)

4. Betingelser for våre strømavtaler

Spotkraft
Strømprisen som leveres er Midt Energi Spotkraft. Med Spotkraft menes våre innkjøpspriser referert til en timeveid snittpris av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tillegg for tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres. Avtalen Spotkraft har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 14 dagers varsel på Midt Energi internettsider eller på Minside. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Innkjøpsprisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp og fremkommer på faktura. Avtalen Side 3 av 3 løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

Garantikraft
Strømprisen som leveres er Midt Energi «Spotkraft» med prisgaranti. Med prisgaranti menes en garanti mot høye priser. For Garantikraft kommer i tillegg sikringspremie for pristaket. Garanti/pristaket gjelder for en annonsert eller avtalt tidsperiode. Midt Energi vil før perioden utløper informere om eventuelle endringer av pristak på Midt Energi internettsider og/eller via SMS/e-post. Ved ingen endring videreføres eksisterende tak. For oppdaterte priser, se Midt Energis internettside. Produktet har ingen bindingstid og løper til den blir sagt opp.

Fastkraft
Strømprisen som leveres er fast kWh-pris for en avtalt periode. Avtalen Fastkraft har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kWhprisen kostnader til kjøp av elsertifikater for avtalt periode. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten, mot å dekke Midt Energi sitt tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Minimumsbeløpet for frikjøp er kr 400,-. Hvis kunden ikke har inngått ny kraftavtale før avtaleperiodens slutt, vil kunden få strømavtalen «Garantikraft».

Plusskundeavtale
Strømavtalen for deg som produserer din egen strøm. Fastprisen gjelder inntil 8000 kWh levert til Midt Energi. For produksjon utover dette er det Nordpool spotpris i ditt område som gjelder. Plusskunder må i tillegg velge en strømavtale fra Midt Energi på sitt forbruk. Plusskundeavtalen er bindende i 12 måneder, og er deretter løpende med 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist. Vi tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter.

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Last ned Angrerettskjema.