fbpx

Vilkår for bredbåndsleveranser

Avtalevilkår mellom Midt Energi og kunde

Gjeldende fra 01.11.2023.

1. Gjenstand
Disse vilkår regulerer abonnentens tilgang til og bruk av bredbånds internett aksess og tilhørende tjenester (heretter samlet kalt ”bredbåndstjenester”) levert av Midt Energi AS (heretter kalt ”Midt Eergi”). Disse vilkår aksepteres av abonnenten ved bestilling i henhold til Midt Energi’s bestillingsskjema og ved bruk av Midt Energi sine bredbåndstjenester. Dersom abonnenten bruker Midt Ernergi’s bredbåndstjenester uten skriftlig avtale, anses abonnenten å ha akseptert disse vilkår.

2. Tilknytning
Midt Energi vil så langt det er mulig søke å tilknytte abonnenten via Trådløst Superbredbånd. Midt Energi installerer da nødvendig utstyr for at abonnenten skal kunne kople seg til bredbåndstjenesten.

På steder hvor Trådløst Superbredbånd ikke kan leveres enda, tilbyr vi alternativ tilknytningsteknologi via telenettet (ADSL).

Midt Energi forutsetter at det praktisk gjennomførbart å kople opp abonnenten og at det ikke er uforutsette hindringer som fordyrer eller forhindrer muligheten for leveranse. Midt Energi forbeholder seg retten til å annullere inngått avtale dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig å koble opp abonnenten med normal tilknytningskostnad.

3. Bredbånds aksess
Midt Energi skal gi abonnenten tilgang til Internett via bredbånd innenfor oppgitt hastighetsklasse. Bredbåndstjenesten skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, men driftsforstyrrelser kan forekomme både som følge av uforutsette feil og planlagt vedlikehold. Abonnenten må påregne at effektiv hastighet kan være noe lavere enn den definerte hastigheten avhengig av eventuelt signaltap og tekniske begrensninger. De tilbudte hastighetsklassene er å anse som maksimal hastighet og ikke absolutt hastighet.

4. Bindingstid
For oppkobling til Trådløst Superbredbånd og via telenettet (ADSL) gjelder en bindingstid på 12 måneder fra leveringstidspunktet.

5. Fakturering og betalingsbetingelser
Abonnenten plikter å betale for de bestilte bredbåndstjenester etter den til enhver tid gjeldende prisliste. Midt Energi forbeholder seg retten til å endre prislisten med en måneds varsel dog kan prisen kun indeksreguleres i bindingstiden. Abonnementsfakturering finner sted forskuddsvis for hvert kvartal om ikke annet er særskilt avtalt. For papirfaktura tilkommer et gebyr på inntil 49,- kr. Betaling skal skje innen betalingsfristen som fremgår av fakturaen. Ved forsinket betaling påløpet 1,5% morarente pr påbegynte måned. Abonnenten er ansvarlig for å kontrollere at fakturaen er i henhold til bestilte bredbåndstjenester og må rette eventuelle innsigelser til Midt Energi i god tid innen forfall.

6. Eiendomsrett
Ved levering av Trådløst Superbredbånd blir det montert en antenne på abonnentens eiendom og tilordnet en IP adresse. Både antenne og IP adressen forblir Midt Energi’s eiendom etter avslutning av abonnementet. Antenne skal demonteres og leveres tilbake til Midt Energi når abonnementet avsluttes. Router forblir abonnentens eiendom.

Ved levering av ADSL mottar abonnenten et modem, dette er abonnentens eiendom og skal ikke returneres til Midt Energi.

7. Betingelser ved bruk
Abonnenten er forpliktet til ikke å foreta seg ulovlig datasnoking, og skal etter beste evne følge de regler og retningslinjer som gjelder for bruk av Internett og forholde seg til øvrige regler i henhold til Norsk lov. (se for eksempel www.nettvett.no). Abonnenten er selv ansvarlig for installasjon og konfigurasjon av eget utstyr, herunder interne spredenett og dataressurser (PC’er, servere, routere, etc.). Abonnenten har ikke rett til å videreformidle bredbåndstjenester levert av Midt Energi. Det ikke tillatt å sette opp servere tilknyttet nettet til bruk for kommersielle aktiviteter. Et abonnement gjelder for den privatperson/husstand som har bestilt abonnementet.

8. Flytting
Dersom abonnenten flytter til et område hvor Midt Energi leverer bredbåndstjenester forutsettes det en aksept fra Midt Energi, og krav om at eventuell antenne flyttes av autorisert installatør. Dersom Midt Energi ikke kan levere tjenesten på ny adresse gjelder standard vilkår for oppsigelse ref. punkt 11.

9. Drift og support
Midt Energi har som mål at bredbåndstjenesten skal være i kontinuerlig drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige og planlagte vedlikeholds stopp. Det er kontinuerlig overvåking av tjenesten og Midt Energi er ansvarlig for å følge opp alarmer og feilhåndtering. Midt Energi gir ingen garantier for oppetid utover etter beste evne å utbedre eventuelle ikke planlagte stopp så snart som mulig. Abonnenten bes om å rapportere eventuelle feil til Midt Energi. Abonnenten har tilgang til Midt Energi’s support tjeneste i kontortiden (08:00-16:00 alle hverdager). Support tjenesten dekker eventuell hjelp og problemer forbundet med de leverte bredbåndstjenester. Både planlagt vedlikehold og uforutsette hendelser blir normalt varslet på driftsmeldinger https://midtenergi.no/kundeservice

10. Ansvarsbegrensning
Midt Energi skal ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data eller lignende. Midt Energi utøver ingen kontroll med informasjonen som passerer nettet. Abonnenten må selv sørge for beskyttelse av sine dataressurser mot virus og lignende.

11. Oppsigelse
Ved oppsigelse før avtaleperiodens utløp (i bindingstiden) faktureres et gebyr beregnet etter gjenstående tid av avtaleperioden for gjeldende abonnement. Etter bindingstidens utløp kan abonnenten si opp avtalen med 1 måneds skriftlig varsel gjeldende fra utløpet av den måneden Midt Energi mottar varselet. Midt Energi har ingen leveringsplikt og kan avvise eller avbryte et abonnement uten ytterligere varsel og begrunnelse, det skal da ikke påløpe kostander for abonnenten etter at leveransen er avbrutt.

Ved oppsigelse av Trådløst Superbredbånd skal utvendig antenne demonteres og leveres til Midt Energi innen 14 dager etter at avtalen er utløpt. Kostnader for utstyr som ikke blir levert innen fristen må dekkes av abonnenten.

12. Kredittvurdering
Midt Energi forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av abonnenten. Midt Energi kan i den forbindelse innhente opplysninger fra offentlige kilder og foretak som leverer kredittopplysninger. Midt Energi kan avslå leveranser uten ytterligere begrunnelser.

13. Stenging
Midt Energi kan foreta stenging av abonnenter som misligholder eller bryter med disse vilkår. Dette gjelder også ved manglende betaling.

14. Klager
Klager skal rettes skriftlig til Midt Energi sin kundeservice.

15. Endringer i vilkår
Midt Energi forbeholder seg retten til å endre disse vilkår med 1 måneds varsel.