Åpenhetsloven

Midt Energi sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i forbindelse med åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

På denne siden finner du utdrag fra rapporten “Midt Energi AS – Redegjørelse Åpenhetsloven 2023”. Klikk her for å lese rapporten i sin helhet.

Du kan melde bekymring ved å gå til skjemaet nederst på denne siden.

Beskrivelse av virksomhetens organisering og driftsområder

Midt Energi AS er et norsk aksjeselskap som ble etablert 16. desember 1996 og registrert 03. februar 1997. Selskapets hovedkontor er lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune, med avdelingskontor i Ålen i Holtålen kommune.

Midt Energi-konsernet består av morselskap og to datterselskap med virksomhet innenfor seks forretningsområder; kraftproduksjon, kraftomsetning, bredbånd, solenergi, eiendom og elektro.

Konsernet betjener om lag 5 000 kunder innenfor privat og næringssektorer og omsetter for rundt 120 MNOK årlig.

Styret og ledelsen står bak arbeid med aktsomhetsvurdering i forbindelse med åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurderinger

Midt Energi AS har utført aktsomhetsvurdering i henhold til Åpenhetsloven § 4 og redegjør for aktsomhetsvurderingen etter § 5. Midt Energi har utført analyse av leverandører i 2023 mot globale risikoindikatorer innen menneskerettigheter, arbeidsforhold, klima og miljø, samt korrupsjon. For leverandøranalysen har Midt Energi benyttet Azets Sustainability som system, med risikoindikatorer for land summert og fordelt på tre kategorier: Environment, Social og Governance.

Tiltak:

Midt Energi AS vil i løpet av 2024 revidere og forbedre sine interne rutiner og prosedyrer for å sikre at de er i samsvar med kravene i Åpenhetsloven. Denne oppdateringen vil inkludere detaljer om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Målet er å integrere prinsippene fra Åpenhetsloven i Selskapets daglige drift, slik at dets opprettholder en etisk og ansvarlig forretningspraksis. Dette innebærer at alle ansatte vil få tilgang til oppdatert informasjon og retningslinjer som fremmer respekt for menneskerettigheter og sikrer trygge og rettferdige arbeidsforhold i hele verdikjeden.

Midt Energi vil også fortsette med implementering av oppdaterte rutiner og prosedyrer for leverandørkvalifisering og oppfølging av leverandører. Et av hovedfokusene for 2024 vil være oppfølgingen av leverandører vurdert til middels risiko ut over første ledd. Målet er å sikre at disse leverandørene lever opp til Midt Energi sine forventninger og bidrar til selskapets overordnede mål om bærekraftig utvikling og kvalitetsforbedring.

Det søkes ikke ytterligere tiltak i 2024.