Åpenhetsloven

Midt Energi sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i forbindelse med åpenhetsloven

Beskrivelse av virksomhetens organisering og driftsområder

Midt Energi konsernet eies av Midtre Gauldal kommune. Hovedkontoret er på Støren i Midtre Gauldal kommune, med avdelingskontor i Ålen i Holtålen kommune.

Konsernet består av morselskap og 1 datterselskap.

Midt Energi konsernet selger strøm, produserer miljøvennlig energi og er spesialister på solenergi, elektriker-tjenester og bredbånd. Produktene og tjenestene markedsføres gjennom merkevarene Midt Energi og Midt Elektro.

Konsernet leverer strøm i hele Norge, mens elektriker-tjenester og solenergi leveres hovedsakelig i Trøndelag. Bredbånd tilbys i Midtre Gauldal kommune og Holtålen kommune.

Styret og ledelsen står bak arbeid med aktsomhetsvurdering i forbindelse med åpenhetsloven.

Rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Faktiske og potensielle brudd på åpenhetsloven skal registreres som et avvik, dette gjelder både interne og eksterne forhold. Hvis en ekstern aktør melder fra om et brudd på åpenhetsloven til en ansatt, skal den ansatte registrere bruddet som et avvik. Administrasjonen vil motta avviket og er ansvarlig for å håndtere det. Hvis avviket dreier seg om leverandører som ikke respekterer menneskerettigheter i leverandørkjeden vil første steg være å gå i dialog med dem for å få rettet opp i forholdet. I ytterste konsekvens, hvis dialog ikke fører noen vei, vil vi si opp avtalen med leverandøren. Videre vil vi redegjøre for risikoområdet som ble identifisert gjennom aktsomhetsvurderingene og hvilke tiltak vi har gjort for å styrke arbeidet på disse området.

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderingene ble gjort gjennom arbeidsmøte mellom administrasjon og avdelingsledere. Sammen kom vi frem til et risikoområde vi anså som vesentlige og ønsket å se nærmere på. Dette risikoområdet vil videre kort redegjøre for.

Arbeidsvilkår i leverandørkjede
Det er rimelig å anta at noen av varene vi kjøper inn stammer fra land hvor det er risiko for at respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ikke blir opprettholdt. På dette grunnlaget startet vi jobben med å styrke arbeidet vårt med arbeidsforhold i leverandørkjedene våre.

Tiltak:
Vi har i vårt arbeid henvendt oss til noen av våre leverandører og etterspurt informasjon om leverandørkjeden til produktene de leverer til oss, vi har ikke gått lengre bakover i leverandørkjeden. Vi har tatt utgangspunkt i Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DGØ) sin liste for varer som har høy risiko for brudd på menneskerettigheter, Høyrisikolisten | Anskaffelser.no.

På bakgrunn av dette lagte vi et spørreskjema som i mai ble sendt på e-post til et utvalg leverandører. Her etterspurte vi leverandørenes kunnskap om leverandørkjedene til produktet/produktene de leverer til oss. Formålet var å få dokumentasjon på leverandørenes arbeid med aktsomhetsvurdering i de respektive selskap.

I tillegg til å kartlegge leverandørkjedene spurte vi om andre relevante faktorer som deres arbeidet med menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og HMS. Svarene viser at de fleste er berørt av åpenhetsloven.

Besvarelsene viser ingen kjente brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For å styrke vårt arbeid videre med respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil vi opprette dokumentet «Midt Energi konsernets overordnede krav til leverandører».

Oppsummert:

Gjennom aktsomhetsvurderingene kom vi frem til et risikoområde vi ønsket å se nærmere på. Vi fant ingen brudd på dette risikoområdet. Videre vil vi jobbe med et eget dokument som stiller krav til våre leverandører og som da skal brukes ved fremtidige avtaleinngåelser.